اسناد بنیادین

کد رهگیری
توضیحات فایل فایل  
میثاق نامه دانش آموزان -میثاق نامه دانش آموزان.doc
مضامین کلیدی سند تحول برای کارکنان -مضامین کلیدی سند تحول کارکنان.pdf
مضامین کلیدی سند تحول برای دانش آموزان -mafahime kelidi danesh amoozan.pdf
مضامین کلیدی سند تحول برای اولیا -مضامین-کلیدی-سند-تحول-اولیاء.pdf
اهداف دوره اول متوسطه -اهداف-دوره-ی-متوسطه-اول.pdf
برنامه درس ملی -برنامه درسی ملی.pdf
سند تحول بنیادین -سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.pdf