برگزاری جلسه انجمن اولیاءو مربیان

تاریخ: 1997-07-25

اولین مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 98-97 درتاریخ 97/7/25 ساعت 15 تا17 در تالارحکمت واقع در دانشگاه شیراز برگزارمی گردد.


چاپ