نقاشی روی شیشه فعالیت آموزشی دانش آموزان

 WhatsApp Image 2020 01 14 at 09.29.04

WhatsApp Image 2020 01 14 at 09.29.06

WhatsApp Image 2020 01 14 at 09.29.08

WhatsApp Image 2020 01 14 at 09.29.072

WhatsApp Image 2020 01 14 at 09.29.09

WhatsApp Image 2020 01 14 at 09.29.10

WhatsApp Image 2020 01 14 at 09.29.101

WhatsApp Image 2020 01 14 at 09.29.111

 


چاپ