برگزاری جلسه ی انجمن اولیاء ومربیان

اولین مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 98-97 درتاریخ 97/7/25 ساعت 15 تا17 در تالارحکمت واقع در دانشگاه شیراز برگزارگردید.


چاپ