برگزاری امتحانات مستمر ماهانه

شروع امتحانات مستمرتمام پایه ها ازتاریخ97/9/1 می باشد.


چاپ